Program

Stranka SMS - zeleni Evrope stopa v volilno kampanjo s številnimi sodelavci in somišljeniki. Poleg formalno organiziranih združenj in organizacij nas podpirajo tudi Člani naše zelene vlade (www.zelenavlada.si) in vrsta sposobnih posameznikov, katerih ugleda ni omajala naša sumljiva tranzicija, ki zagotavljajo, da naši volilni cilji ne bodo ostali na papirju.
Ker smo stranka neomadeževanih in neomreženih ljudi, ki nikomur nič ne dolgujejo in nimajo ne botrov ne suflerjev, in so z nami tako mladi prodorni misleci kot starejši strokovnjaki in izkušeni gospodarstveniki, smo danes in tukaj verodostojna alternativa, kar ilustrirajo tudi naši dosedanji uspehi in dosežki.

Stranka SMS Zeleni Evrope ima bogato zgodovino propulzivnih idej in uspehov:

 • Prvi smo predlagali ukinitev naborniške vojske.
 • Prvi smo zahtevali brezplačne vrtce.
 • Aktivno smo sodelovali pri ohranitvi protikorupcijske komisije.
 • Imamo 5 občinskih/mestnih svetnikov in 32 svetnikov v Mestnih četrteh, Krajevnih skupnostih in Vaških skupnostih

V stranki so progresivni, uspešni in sposobni posamezniki, kot so:

 

 

1. ZELENA USMERITEV

SODOBNA ZELENA USMERITEV V OSPREDJE POSTAVLJA »LOVEKA, SAJ JE KAKOVOST ŽIVLJENJA NAS, SEDANJE GENERACIJE IN NAŠIH POTOMCEV, NELO»LJIVO POVEZANA S KAKOVOSTNIM NARAVNIM IN DRUŽBENIM OKOLJEM!

V TEM SE BISTVENO RAZLIKUJEMO OD SLOVENSKE LEVICE IN DESNICE IN NOVIH« NEOLIBERALNIH OBRAZOV V SLOVENIJI, KI SO IN BODO DELALI ZA PROFIT PLENILSKIH ELIT!

V Sloveniji predstavljamo evropsko zeleno politiko in slovensko politiko do okolja predstavljamo v Evropi, kjer je zelena paradigma zastopana v vseh razvojnih in političnih dokumentih ter akcijskih načrtih. Evropa se zaveda, da je pravi izhod iz trenutnih težav optimizem in trajnostni razvoj. Zelena politika je nedeljivo povezana s socialno in družbeno odgovornostjo kot osnovnima elementoma perspektivnega razvoja. Alternativa aktualnemu je zelena možnost in lahko smo zadovoljni, da zelena usmeritev ne prinaša le zelenih okoljskih stroškov, marveč obratno: prinaša nov gospodarski in družbeni zagon, nov optimizem in novo, na drugih osnovah temelječo blaginjo. Zelena nova dela« ali green new deal« je politični program evropske in slovenske zelene opcije, ki je sposobna popeljati družbo, okolje in gospodarstvo na novo, dolgoročno uspešno pot. Zeleni program ima več točk, kasneje bolj natančno opisanih:

 • Sprostitev sedaj paralizirane ustvarjalne sposobnosti državljanov. Vzvod je naša verodostojnost in utemeljeno zaupanje državljanov.
 • Delovna mesta! Dobro plačana! Zelena! Izobraževanje in zaposlovanje mladih, univerzalni temeljni dohodek, pravica do enakih možnosti pri izobraževanju in zaposlovanju.
 • Zviševanje okoljskih standardov, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, prehod na brezogljično družbo.
 • Zelena ekonomska in fiskalna politika. Industrijska politika, ki vsebuje tako konkurenčnost, trajnostni razvoj, pošteno plačano delo, vzpodbuja zaposlovanje in zmanjšuje degradacijo okolja.
 • Zmanjševanje okolju neprijazne mobilnosti in spodbujanje alternativnih transportov.
 • Zastopanje EU regulacije finančnega sistema, davka na transakcije, ukinitev davčnih oaz.
 • Zdravstvo in šolstvo racionalizirati, a ohraniti kot družbeno infrastrukturo, dostopno vsem.

2. MLADI IN SOCIALNA PRAVIČNOST ZA VSAKOGAR

Vsi smo enkrat mladi in enkrat stari, vmes pa je vse krajše časovno obdobje. Danes se med mlade štejejo tudi 40-letniki, ki živijo pri starših in si s poštenim delom in solidno izobrazbo ne morejo zagotoviti pogojev za razvoj lastne družine. Tega ne bomo dovolili, ampak bomo:

 • Zgradili zadostno število javnih najemnih stanovanj za mlade družine.
 • Pridružili se bomo predlogu Evropske zelene stranke za Evropsko garancijo za mlade: po 4 mesecih brezposelnosti bodo dobili bodisi ponudbo za delo, ali usposabljanje, poizkusno delo ali izobraževanje bodisi kombinacijo izobraževanja in dela.
 • Za prvo zaposlitev bodo delavci 3 leta oproščeni dajatev na osebni dohodek − davčne počitnice.
 • Ob nakupu stanovanja bo mladim družinam javni jamstveni sklad izdal garancijo, s čimer bodo krediti cenejši.
 • Našo že staro zahtevo po dejansko brezplačnem šolanju in brezplačnih vrtcih za vse otroke bomo udejanjili, saj je to osnova za enake možnosti, enake možnosti pa razumemo kot osnovno pravico slehernega.

Najbolj ustvarjalen, najbolj izobražen in najbolj sposoben srednji razred izginja v uravnilovki, nestimulativnem delovnem okolju in lebdenju nad revščino. Za kakovostno delo ne more dobiti primernega plačila, nima možnosti odločanja, saj navadno odločajo manj sposobni na višjih položajih, povezani v interesne mreže. Najbolj produktivnega dela družbe, ki nas lahko popelje v kakovostne spremembe, ne bomo pustili v malodušju in občutku nemoči. Ustvarili bomo pogoje za prevlado moči argumentov nad argumenti moči in klientelizma, ustvarili bomo optimizem in ustvarjalno klimo:

 • Kadrovali bomo popolnoma javno in transparentno, neodvisni eksperti bodo ocenjevali prispele vloge.
 • Plače v javnem sektorju bodo odražale kakovost, prizadevnost in dodano vrednost posameznikov, plače bodo zelo različne in za dobre in prizadevne delavce primerno visoke, stimulativne.
 • Zagotovili bomo zadostno količino najemnih stanovanj in ustrezne materialno finančne pogoje za nakup stanovanja ali hiše.

Vsak državljan si zasluži in mu po mednarodnih konvencijah tudi pripada osnovna socialna, oziroma materialna oskrba: primerno stanovanje, možnost za izobraževanje in zadostni dohodek za osnovne potrebe. To bomo v naslednjem mandatu uresničili na naslednje načine:

 • Takoj bomo uvedli univerzalni temeljni dohodek za vsakega državljana. Ta mesečni prejemek bo vsakomur zagotavljal neodvisnost in pokrivanje osnovnih materialnih potreb. Na ta način bodo ljudje motivirani za ustvarjalnost, izobraževanje in podjetništvo.
 • Uveljavili bomo zemljiško politiko v javnem interesu, s katero bomo omejili nepremičninske špekulante, pridobili bomo zadosti lokacij za gradnjo 5.000 javnih najemnih stanovanj, kolikor jih trenutno primanjkuje.
 • Z vlaganji in javnimi deli bomo povišali družbeno soustvarjalnost (brezplačne delavnice, prostori za druženje in ustvarjanje, prostor za odprto kulturo in dialog, medgeneracijski in medkulturni centri, več pokrajinskih športno rekreacijskih centrov …), ki bo prispevala k večjemu sodelovanju in komuniciranju med občani, cilj imeti več« bomo z zgledi nadomestili s ciljem biti več«.

3. DRUŽBENO ODGOVORNA IN PAMETNA EKONOMIJA

Visokega družbenega standarda, ki smo ga v prejšnji točki obljubili, ne moremo ustvariti s političnimi floskulami, ampak z uspešno ekonomijo. Uspešna pa je lahko le nova in družbeno odgovorna ekonomija. Trajnostni razvoj, ki je edini možni izhod iz sedanjega stanja, temelji na zeleni ekonomiji, kar dokazujejo najbolj uspešna okolja na tem področju: prehod v nizkoogljično družbo lahko uresničijo le nove zelene tehnologije, nova zelena ekonomija, ki je danes in zdaj že tukaj (za primer: do včeraj smo o plusenergijskih stavbah le sanjali, danes so tukaj po enakih cenah kot prejšnja gradnja, solarna električna energije se skokoma približuje ekonomičnosti klasičnih energetskih virov …). Zato bomo spodbujali nove zelene ekonomske pobude, ustvarili bomo ugodne pogoje za njihovo uspešnost:

 • Z zemljiško politiko v javnem interesu bomo zagotovili dovolj ekonomsko privlačnih lokacij za vlaganja v proizvodnjo.
 • Stroške dela bomo zniževali na račun višjega obdavčenja okoljsko neprimernih proizvodov in storitev.
 • Iz istega vira in iz višjega obdavčenja luksuza, alkohola in cigaret ter nezdravega načina življenja bomo zagotovili dovolj sredstev za subvencioniranje trajnostne preobrazbe, zato bo nova zelena ekonomija še prej in bolj konkurenčna okolju neprijaznim starim tehnologijam.
 • Zeleno javno naročanje bomo s papirja prenesli v prakso: država bo zgled.
 • Industrija bo dobrodošla in imela bo dobre pogoje, vendar bo morala pokazati in dokazati družbeno odgovornost: pred delitvijo dobičkov bo potrebno pošteno plačati delavce in okoljske dajatve.
 • V pametni in normalni ekonomiji nimajo kaj početi odtujene finančne institucije, ki ustvarjajo dohodek v virtualnih kupčijah, na ramenih realnega sektorja in državljanov. Zato bomo finančni sektor spet naredili za servis, ne pa igrišče političnih in ekonomskih mrež.

4. PRAVA DEMOKRACIJA

 • Razumemo jo v prvi vrsti kot varovanje manjšin pred diktatom večine, v drugi vrsti pa kot participacijo javnosti in civilne družbe pri pomembnih političnih odločitvah. • V javne razprave in oceno predlaganih zakonov in sprememb bomo vključevali medije in široko javnost − vsak predlog vsakega državljana bo lahko upoštevan pri državnih odločitvah. V izvajanje zakonov bomo vključevali lokalne nivoje, spodbujali bomo decentralizacijo.
 • Formalna demokracija ne more biti krinka za neodgovornost nosilcev javnih funkcij: odprta demokracija in posvetovanje z voljo večine ne moreta zamenjati osebne odgovornosti pred strokovnimi ali tehničnimi odločitvami in dejanji.
 • Ne podpiramo konzervativnih skupin in strank v Sloveniji, ki zahtevajo ukinitev Državnega sveta. Ta institucija predstavlja omejevanje sicer izključne moči političnih strank, ki je imela v Sloveniji katastrofalne posledice, predvsem veliko oškodovanje javnega interesa. Strokovna organizirana civilna družba potrebuje uveljavljeno pot do bolj formalnih političnih struktur! To je tudi eno izmed priporočil Medparlamentarne unije Združenih narodov.

end faq


Kako bomo to uresničili?
Naša vizija, strategija in načrti so jasni:

NAŠA VIZIJA
je sodobna, ustvarjalna, transparentna družba in prav takšna ter učinkovita država. To je možno le ob socialni varnosti za vsakogar, ob enakih možnostih za vsakogar in ob visoki ravni odgovornosti, transparentnosti in sposobnosti operativnega vodenja politike in države. Temelj pa je trajnostna družbeno občutljiva in odgovorna paradigma kot osnovni kriterij pri odločanju.

STRATEGIJA
Z mladimi izjemnimi misleci in s starejšimi izkušenimi strokovnjaki ter gospodarstveniki bomo v naš odprt krog povabili vse napredne, sposobne in dobro misleče občane, ki bodo v vodenju politike in države videli osebni, strokovni in moralni izziv, ne pa službovanje kapitalu ali političnim baronom.

NAČRTI
Naši načrti so smeli, revolucionarni in prav zato realni, kajti danes ni čas za moledovanje in iskanje kozmetičnih popravkov, danes je čas velikih sprememb in optimizma, kajti le prave in temeljite spremembe vodijo v prijazno, dobro in prijetno družbo. Kapitalizma nismo izbrali, smo ga dobili v embalaži skupaj z novo demokracijo. Zdaj je čas, da kapitalizem in politiko redefiniramo: kapitalizem mora pred delitvijo dobičkov plačati vse socialne in okoljske stroške in politika je lahko le v službi javnega interesa.


Zelena politika

 • Strateške usmeritve v trajnostni razvoj na vseh področjih.
 • Zelena spodbujevalna in davčna politika.
 • Prehod na brezogljično družbo.

Socialna pravičnost

 • Univerzalni temeljni dohodek.
 • Visok javni standard.
 • Brezplačno šolanje, enake možnosti vseh občanov.

Varovanje javnega interesa
Ali javni interes sploh obstaja, se sprašujejo nekateri. Seveda obstaja, sicer države sploh ne bi obstajale. Ta bo pod zeleno vlado okoljsko in socialno naravnan. Najbolj zgoščeno ga opredeljujemo kot vzdrževanje in dviganje ravni kakovosti življenja državljanov. Osnova za to pa je v spodbujanju ustvarjalnosti in obsega dodane vrednosti v nacionalnem gospodarstvu.

Usmeritve so naslednje:

 • Trajnostni razvoj, družbena senzibilnost in odgovornost bodo osnovno merilo političnih odločitev
 • Zagotavljanje socialne varnosti slehernega državljana za motivacijo za ustvarjanje
 • Pomoč zeleni industriji za razvoj novih zelenih delovnih mest
 • Javnih podjetij in podjetij v pretežno državni lasti ne bomo kar po vrsti prodajali. Najpomembnejša, ki zagotavljajo infrastrukturne, donosne in razvojne stebre, bomo ohranili v državni lasti in jih dobro upravljali ter zagotavljali njihovo okoljsko neoporečnost. Kajti če je gospodar na kmetiji nesposoben in podložen plenilskim političnim botrom, potem je treba zamenjati gospodarja, ne pa prodati kmetije! In v tem se zelo ločimo od novih, včeraj ustanovljenih turbokapitalističnih strank, ki medijem kažejo kozmetične socialno senzibilne obraze.
 • Za takojšnjo spodbuditev gospodarskih aktivnosti in vzpostavitev višje ravni likvidnosti v gospodarstvu bomo podprli mednarodna poslovna zavezništva po temeljnem kriteriju dodane vrednosti v Sloveniji.
 • Javni interes je učinkovitost javnega sektorja, tega pa ne moremo zagotoviti z odprodajanjem zasebnemu sektorju, saj se večino javnih ustanov, služb sploh ne more prodajati, ampak jih je potrebno učinkovito, transparentno in odgovorno upravljati prav tako kot javna podjetja.
 • Poslovanje podjetij v državni lasti bomo osvobodili vpliva političnih strank. Upoštevali bomo priporočila korporacijskega upravljanja OECD in poskrbeli za strokovno in etično vodenje in upravljanje. Zniževanje plač in zamrznitev zaposlovanja v javnem sektorju nista primerna odgovora na današnje izzive, predlagamo ravno nasprotno: nagrajevanje glede na kakovost in učinkovitost opravljenega dela, menjava zaposlitev preko kadrovske banke.

Izboljšanje upravljanja gospodarskih družb v državni lasti:

 • Uporaba načel korporativnega upravljanja OECD.
 • Redno letno preverjanje upravljalskih praks.
 • Uvajanje sodobnih upravljalskih praks.
 • Mednarodna razvojna zavezništva.

Izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema:

 • Mednarodni razpis za enoten informacijski sistem.
 • Certifikacija vseh zdravstvenih ustanov po ISO 9001 standardu.
 • Uvajanje principov vitkosti kot način izboljšanja učinkovitosti.
 • Regijsko povezovanje bolnišnic.

ZAKAJ SMO VERODOSTOJNA ALTERNATIVA?
Najprej zato, ker nismo okuženi s kapitalskimi ali političnimi navezami - zato nas tudi v medijih ni videti, saj mediji nikoli in nikjer niso neodvisni od centrov moči. Zato ker razumemo 99 % želja in zahtev državljanov in zato ker smo z mladimi in starejšimi sodelavci ter odprtostjo za vse sposobne in dobronamerne sposobni 99 % teh pričakovanj tudi udejanjiti. Zato ker je naša usmeritev dejansko ekosocialna, kar je tisto, kar ta čas potrebuje. In najbolj zato, ker verjamemo v to, kar zastopamo, in ker smo optimisti. Ne pozabite, da je v Nemčiji uspeh Zelenih popolnoma spremenil uradno politiko ene najmočnejših držav na svetu in vodilno evropsko ekonomijo. »e nam boste zaupali, jim bomo sledili tudi mi!

KJE JE NAŠA DODANA VREDNOST?

 • Je že omenjena v prejšnjih vrsticah, pa jo vseeno še enkrat ponovimo:
 • Mednarodno verificirana zelena ekosocialna politika.
 • Zeleno gospodarstvo kot motor razvoja gospodarstva in družbe.
 • Socialna država, UTD, skrb za mlade, pošteni pogoji za srednji razred.
 • Absolutna, neomajna in učinkovita pravna država. Za sproti in za nazaj, ko bo treba položiti račune za ropanje družbenega imetja, pri katerem nismo sodelovali in ga zato edini lahko brez rokavic raziščemo in kaznujemo


Naša paradigma? Brez dvoma:
ZELENI NOVI DOGOVOR
(Green new deal)

Tako se imenuje evropska zelena politika, ki temelji na treh temeljih: socialni pravičnosti,varovanju okolja in odprti demokraciji.
Za kaj se zavzema? Bodimo konkretni:

Okolje, energetika:

 • Najmanj 20 % raba OVE do leta 2020 in 100 % OVE do najkasneje 2050.
 • Izdelava evropskega električnega pametnega omrežja, ki bo lahko shranjevalo produkcijoelektrike iz OVE.
 • 40 % zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2020 v primerjavi z letom 1990.
 • Za vsaj 20 % povečati energetsko učinkovitost pri energetskih napravah in stavbah. Mladi, zaposlovanje, socialna pravičnost:
 • Boljša izraba denarja za izobraževanje delavcev, posebej žensk v zeleni industriji.
 • Zasuk k zelenim delovnim mestom ob zagotavljanju ustrezne izobraževalne podpore in dobrih delovnih pogojev.
 • Sprejem visokih okoljskih standardov in finančne spodbude za nove zelene tehnologije, kar bo spodbudilo zaposlovanje.
 • Zakonsko regulirana minimalna plača in univerzalni temeljni dohodek kot zagotovilo osnovne ekonomske varnosti za vse.
 • Zahteva za evropsko garancijo za mlade delavce: po 4 mesecih brezposelnosti morajo dobiti bodisi ponudbo za delo, ali usposabljanje, poizkusno delo ali izobraževanje ali kombinacijo izobraževanja in dela.
 • Vsi občani imajo skladno z mednarodnimi zavezami (pa tudi brez njih zaradi moralnega dolga družbe) pravico do zadovoljevanja osnovnih potreb.
 • Pravica do bivanja v primernem stanovanju in uživanju primerne hrane.
 • Pravica do brezplačnega šolanja je enaka pravici enakih možnosti.

Zelena ekonomija:

 • Progresivne eko takse, euronalepke, progresivni davki na bančne dobičke, davek na finančne transakcije za financiranje zelene ekonomije in za zmanjševanje davkov na delo.
 • Vključevanje okoljskih in surovinskih omejitev v makroekonomsko politiko.
 • Večja evropska koordinacija fiskalne in makroekonomske politike za trajnostni razvojni model za dobrobit vseh, ob upoštevanju omejitev v okolju in socialne pravičnosti.
 • Zaostritev okoljskih zahtev za termoelektrarne na premog, nobene novogradnje po letu 2020.

Industrija:

 • Industrijska politika, ki vsebuje tako konkurenčnost, trajnostni razvoj, pošteno plačano delo, kot spodbuja zaposlovanje in zmanjšuje degradacijo okolja.
 • Makroekonomski in fiskalni režim, ki bo upošteval ceno okolja in spodbujal zelene industrije.
 • Prestrukturiranje industrije s spodbudami za nove zelene tehnologije in ukinjanje spodbud za okoljsko škodljive tehnologije.
 • Doseganje evropskih ciljev na področju energetske učinkovitosti, recikliranja, zaprtega kroga industrijske produkcije.
 • Zviševanje okoljskih tehničnih zahtev za spodbujanje inovacij in razvoja zelenih tehnologij.
 • Izvajanje aktivne politike varčevanja z energijo in diverzifikacije za doseganje trajnostne in varne oskrbe z energijo predvsem v gradbenem sektorju in transportu.
 • Izvajanje javnega zelenega naročanja kot močnega instrumenta za spodbujanje razvoja in inovacij za trajnostne izdelke in storitve.
 • Sprejem instrumentov za spodbujanje eko inovativnih malih podjetij in eko industrijskih parkov.

Mobilnost:

 • Vključevanje avio prometa v globalne cilje za zmanjševanje CO2 izpustov.
 • Investiranje v nadomestila avio prometu: boljše vlakovne povezave, telekonference ...
 • Ambiciozni cilji elektrifikacije javnega prometa, avtomobilov, koles in višje omejitve za izpuste CO2.

Finančni sistem:

 • Močna in neizprosna borba proti finančnim oazam, ki so dejansko legalne pralnice denarja in omogočajo izogibanje plačevanja davkov na dobiček.
 • Skupna evropska davčna politika za pravičen evropski ekonomski model.
 • Regulacija bančnih storitev le na realni proizvodni sektor, prepoved virtualnih poslov.

Vizija:

 • Promocija skupnega dobrega in visokega javnega standarda, bolj poštena dohodkovna politika.
 • Zmanjšanje neenakosti z redistribucijo bogastva in antidiskriminacijskimi ukrepi.
 • Kombinirajmo javne spodbude, privatne investicije in zasebne pobude za spodbuditev transformacije na vseh nivojih.
 • Novi modeli souporabe in potrošnje izven klasičnega trga, na lokalnem nivoju (souporaba vozil, tržnice ...)
 • Model razvoja, ki upošteva obstoječe fizične omejitve planeta in nima podlage v izkoriščanju revnih ali naravnih virov.
 • Finančni sistem, ki podpira realno ekonomijo in naj služi ljudem in okolju.
 • Boljša delitev med delom in zasebnostjo, s čimer bi moški in ženske v enaki meri delili odgovornosti na vseh področjih.


Naša paradigma? Brez dvoma:
ZELENI NOVI DOGOVOR
(Green new deal)
Tako se imenuje evropska zelena politika, ki temelji na treh temeljih: socialni pravičnosti,
varovanju okolja in odprti demokraciji.
Za kaj se zavzema? Bodimo konkretni:
Okolje, energetika:
• Najmanj 20 % raba OVE do leta 2020 in 100 % OVE do najkasneje 2050.
• Izdelava evropskega električnega pametnega omrežja, ki bo lahko shranjevalo produkcijo
elektrike iz OVE.
• 40 % zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2020 v primerjavi z letom 1990.
• Za vsaj 20 % povečati energetsko učinkovitost pri energetskih napravah in stavbah.
Mladi, zaposlovanje, socialna pravičnost:
• Boljša izraba denarja za izobraževanje delavcev, posebej žensk v zeleni industriji.
• Zasuk k zelenim delovnim mestom ob zagotavljanju ustrezne izobraževalne podpore in
dobrih delovnih pogojev.
• Sprejem visokih okoljskih standardov in finančne spodbude za nove zelene tehnologije, kar
bo spodbudilo zaposlovanje.
• Zakonsko regulirana minimalna plača in univerzalni temeljni dohodek kot zagotovilo
osnovne ekonomske varnosti za vse.
• Zahteva za evropsko garancijo za mlade delavce: po 4 mesecih brezposelnosti morajo dobiti
bodisi ponudbo za delo, ali usposabljanje, poizkusno delo ali izobraževanje ali kombinacijo
izobraževanja in dela.
• Vsi občani imajo skladno z mednarodnimi zavezami (pa tudi brez njih zaradi moralnega
dolga družbe) pravico do zadovoljevanja osnovnih potreb.
• Pravica do bivanja v primernem stanovanju in uživanju primerne hrane.
• Pravica do brezplačnega šolanja je enaka pravici enakih možnosti.
Zelena ekonomija:
• Progresivne eko takse, euronalepke, progresivni davki na bančne dobičke, davek na finančne
transakcije za financiranje zelene ekonomije in za zmanjševanje davkov na delo.
• Vključevanje okoljskih in surovinskih omejitev v makroekonomsko politiko.
• Večja evropska koordinacija fiskalne in makroekonomske politike za trajnostni razvojni
model za dobrobit vseh, ob upoštevanju omejitev v okolju in socialne pravičnosti.
• Zaostritev okoljskih zahtev za termoelektrarne na premog, nobene novogradnje po letu
2020.
Industrija:
• Industrijska politika, ki vsebuje tako konkurenčnost, trajnostni razvoj, pošteno plačano
delo, kot spodbuja zaposlovanje in zmanjšuje degradacijo okolja.
• Makroekonomski in fiskalni režim, ki bo upošteval ceno okolja in spodbujal zelene industrije.
• Prestrukturiranje industrije s spodbudami za nove zelene tehnologije in ukinjanje spodbud
za okoljsko škodljive tehnologije.
• Doseganje evropskih ciljev na področju energetske učinkovitosti, recikliranja, zaprtega
kroga industrijske produkcije.
• Zviševanje okoljskih tehničnih zahtev za spodbujanje inovacij in razvoja zelenih tehnologij.
• Izvajanje aktivne politike varčevanja z energijo in diverzifikacije za doseganje trajnostne in
varne oskrbe z energijo predvsem v gradbenem sektorju in transportu.
• Izvajanje javnega zelenega naročanja kot močnega instrumenta za spodbujanje razvoja in
inovacij za trajnostne izdelke in storitve.
• Sprejem instrumentov za spodbujanje eko inovativnih malih podjetij in eko industrijskih
parkov.
Mobilnost:
• Vključevanje avio prometa v globalne cilje za zmanjševanje CO2 izpustov.
• Investiranje v nadomestila avio prometu: boljše vlakovne povezave, telekonference ...
• Ambiciozni cilji elektrifikacije javnega prometa, avtomobilov, koles in višje omejitve za
izpuste CO2.
Finančni sistem:
• Močna in neizprosna borba proti finančnim oazam, ki so dejansko legalne pralnice denarja
in omogočajo izogibanje plačevanja davkov na dobiček.
• Skupna evropska davčna politika za pravičen evropski ekonomski model.
• Regulacija bančnih storitev le na realni proizvodni sektor, prepoved virtualnih poslov.
Vizija:
• Promocija skupnega dobrega in visokega javnega standarda, bolj poštena dohodkovna
politika.

SMS – Zeleni

ZA ZELENI PREBOJ

UVOD

Gibanja, stranke in posamezniki, povezani v stranki SMS − Zeleni, stranki za zeleni preboj, smo se poenotili v analizi vzrokov za družbeno krizo v svetu in v Sloveniji, poenotili smo se v kratkoročnih in dolgoročnih družbenih ciljih in poenotili smo se v načinih, s katerimi bomo zastavljene cilje dosegli. Povezujemo se tisti, ki smo na različne načine razvijali in udejanjali elemente novega družbenega dogovora, ki je medtem postal temeljni cilj in zahteva progresivnih gibanj in mislecev po svetu. Pri oblikovanju akcijskega manifesta ostajamo vsebinsko povezani s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Ustavo Republike Slovenije, Programom stranke SMS – Zeleni, usmeritvami Evropske zelene stranke, katere članica smo, in drugimi progresivnimi vrednotnimi in strokovnimi podlagami.

ČE NE MI – KDO?

Veseli bi bili, če bi se pred našo pobudo ali ob njej pojavila še druga gibanja in stranke, ki bi se analize, načrtovanja in akcije lotile na podoben način. Pripravljeni smo na sodelovanje, prostor za uresničevanje slovenskih nacionalnih ciljev je v naši stranki odprt – za vsebinske izpopolnitve in za nosilne osebnosti. Družbeni preboj bomo dosegli samo z osebnostmi, ki niso sodelovale v dolgoletnem ustvarjanju slovenskega nacionalnega poraza, ki ga državljani Slovenije vse bolj občutimo. Ne sprejemamo povezav s centri moči, ki so Slovenijo pripeljali v sedanji položaj. Ljudje, ki so bili del problema, ne morejo biti del rešitve! V javnosti je zaznati dobronamernost in kakovostne strokovne podlage, a ne dajejo dovolj jasnih odgovorov o vzrokih stanja v Sloveniji in o načinih za uresničenje sprememb.

Sedanje poudarjanje potrebnosti reform je napačno zastavljeno. Predstavlja samo nevarnost novega kroga siromašenja državljanov Slovenije! Niti v svetu niti v EU niti v Sloveniji niso družbene krize povzročile plače delavcev, učiteljev, inženirjev, pokojnine upokojencev ... Krizo je povzročila podivjana in razčlovečena finančna industrija z napihovanjem nepremičninskega balona in z vse večjo močjo nemoralnih finančnih instrumentov. Tam morajo svetovni voditelji iskati rešitve! V Sloveniji ne smemo pristati na zmanjševanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev, šol, vrtcev – za vse državljane!
Dodatek k volilnemu programu

KAKO NAM JE?

Svetovna slika in EU:
• do eksplozivnosti povečana nesorazmerja med bogatimi in revnimi,
• presežena je nosilnost planeta (4 mrd – sedaj 7 mrd ljudi),
• najhuje in nepopravljivo: biotska raznovrstnost se manjša, rastlinske in živalske vrste izumirajo,
• globalizacija je v povezavi s finančno industrijo mehanizem za črpanje denarja od revnih k bogatim,
• odtujenost in nezadovoljstvo množic se povečuje,
• namesto svetovnih vojn finančni kapital inscenira ali spodbuja terorizem, kar izkorišča zastopnjevanje izkoriščanja in zmanjševanje svobode.
Slovenija:
• Znašli smo se v razvojni paralizi, povzročeni predvsem s strani pohlepnih vplivnih skupin.
• Veljaki političnih strank so v povezavi s plenilskimi elitami izkoristili vse velike posle za sebe, izgubili so stik z javnim interesom.
• Nekateri statistični kazalci sprememb v zadnjih 20 letih so ugodni, a državljani se zavedajo katastrofalnih posledic nadaljevanja sedanjih trendov.
• Narašča brezposelnost, izginjajo bolje plačana delovna mesta, propadajo poslovni subjekti, ki so v Sloveniji zagotavljali večji obseg dodane vrednosti, krepijo se poslovni subjekti, ki večji del dodane vrednosti odpeljejo v tujino.
• Vlaganja v razvoj in raziskave so na razmeroma visoki ravni, nekateri pokazatelji inventivnosti so na visoki ravni, a globalni učinek vlaganj, merjen v dodani vrednosti na zaposlenega, je nizek in relativno pada glede na npr. Avstrijo, Dansko.
• Državljani so posledično nezadovoljni, upravičeno niso pripravljeni poslušati in spoštovati floskul o potrebnem varčevanju in reformah.
• Državljane prevzema nezadovoljstvo, nezaupanje, obup in bes! To ne more biti podlaga za ustvarjalno in pravično družbo!

VZROKI?

Vzroki za sedanjo družbeno krizo v svetu in v Sloveniji so jasni. Finančna industrija je prevzela upravljanje sveta! Ne parlamenti ne vlade ne tržna konkurenca. Finančna industrija nima nobene demokratične odgovornosti, ampak preko nje anonimne elite globalizirajo svetovno gospodarstvo, začenjajo in končujejo vojne, vsakodnevno prečrpavajo ogromne vrednosti v breme običajnih državljanov in v korist transnacionalnih korporacij. V Sloveniji so v preteklih dveh desetletjih vplivne elite v obliki različnih odvetniško-finančnopolitičnih navez čezmerno oškodovale državljane Slovenije. Privilegirani posli z javnim sektorjem, denacionalizacija, stanovanjski zakon, orožarski posli, investicije v zdravstvu, predraga izgradnja cestne infrastrukture, plenilske privatizacije ... To je stalo davkoplačevalce več  MILIJARD evrov!

KAJ HOČEMO?

Predvsem hočemo izboljšati možnosti vsakega državljana, da živi polno, človeka vredno življenje v sozvočju z naravnim in družbenim okoljem. Hočemo zagotoviti enake ali boljše možnosti današnjim in jutrišnjim mladim. Hočemo novo družbeno pogodbo, ki bo 5 temeljnih institucij sodobne demokracije:
1. trg proizvodov,
2. trg dela,
3. finančni sistem,
4. izobraževalni sistem,
5. socialni sistem
prilagodila interesom 99 % državljanov. Tako bomo več ustvarjali in si bomo lahko več delili po načelih pravične, a dinamične in motivirajoče družbe.

KAKO BOMO TO DOSEGLI?

Pomembne družbene spremembe v Sloveniji lahko s pomočjo državljanov Slovenije in v njihovo dobro ustvarijo samo ljudje, ki imajo jasno misel, ki niso povezani z izkoriščevalskimi elitami. Spremembe morajo zaživeti, spremembe na papirju ali v debatah strokovnjakov same po sebi niso dovolj. Spremembe lahko uresničujejo in živijo samo državljani. Najpomembnejši vzvod sprememb je izgraditev pozitivne motiviranosti državljanov za aktivnejši odnos do sebe, do svojega družbenega in naravnega okolja. To bomo dosegli z naslednjimi temeljnimi ukrepi:
• Takojšnja ureditev zakonodaje, tudi z ustavnim zakonom, ki bo omogočila hitro sankcioniranje okoriščanj posameznikov in skupin v škodo javnega interesa. Zavedamo se sprevrženosti odvetniškega aparata, ki je do sedaj po načelih pravne države legaliziral ogromna nelegitimna bogatenja. Nismo naivni in bomo uredili to za nazaj in za naprej.
• S strokovnimi, izkušenimi in neodvisnimi ljudmi v državni upravi bomo sklenili mednarodna razvojna zavezništva, ki bodo v kratkem času omogočila dvig likvidnosti in konjunkture v gospodarstvu.
• Prednost bo imela zelena industrija, ki prinaša veliko dobro plačanih delovnih mest in obenem varuje okolje.
• Upravljanje z državnimi naložbami bomo osvobodili vpliva strankarske politike in podredili strokovnim kriterijem in javnemu interesu.
• Pri najpomembnejših odločitvah bomo pozorni do javnega mnenja in civilna družba bo vključena v vse procese odločanja.
• Decentralizacija razvoja Slovenije kot nadaljevanje nekdanjega policentričnega razvojnega koncepta.
• Zadružništvo (poleg socialnega podjetništva) kot oblika gospodarskega delovanja, saj bomo z njegovim razvojem učinkovito podprli dvig samopreskrbe s kakovostnimi prehrambenimi proizvodi slovenskih blagovnih znamk na osnovi slovenske pridelave.
• Gozd in les – imamo surovino (63 % pokritost z gozdom), imamo delovno silo in znanje.
Dodatek k volilnemu programu (pomembni proizvajalci opreme za gozdarstvo in lesno industrijo), imamo velike lastne potrebe. Izgubili smo pribl. 30.000 delovnih mest. Kar manjka, je poslovni model, ki ga mora državna razvojna politika pomagati oblikovati in uresničiti. Trg sam in klientelistični interesi na področju gozdarstva in lesa tega problema ne bodo rešili.

Galerija

Stranka mladih - zeleni Evrope
(SMS-ZELENI)
Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana
gsm: +386 (0)31 55 66 26
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prijava na e-novice

1+2 =
Ime:
Epošta:

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information