SMS na Lokalnih volitvah 2014

Dne 19.8.2014 je bil z večino članov Sveta Stranke mladih – zeleni Evrope na podlagi 24. in 54. člena Statuta Stranke mladih – zeleni Evrope potrjen

PRAVILNIK SMS – ZELENI, STRANKE MLADIH – ZELENI EVROPE

O POSTOPKIH ZA DOLOČANJE KANDIDATNIH LIST ZA VOLITVE

V ORGANE LOKALNIH SKUPNOSTI

  1. člen

Ta pravilnik določa pogoje, postopek in način izvedbe drugih opravil v zvezi z določanjem kandidatnih list za volitve v občinske svete in volitve županov.

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za določanje kandidatov za člane četrtnih, krajevnih in vaških svetov, v kolikor nimajo v svojih aktih drugače določeno.

  1. člen

V skladu z zakonom se za občinske svete, ki jih sestavlja do 12 članov opravijo volitve po večinskem sistemu (večinske volitve), za občinske svete, ki jih sestavlja 12 ali več članov pa se volitve opravijo po proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve).

V primeru večinskih volitev se v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se v tej volilni enoti voli.

V primeru proporcionalnih volitev se v posamezni volilni enoti določi listo kandidatov, na kateri je lahko največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v tej volilni enoti.

  1. člen

Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta.

Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.

Vsak kandidat svojo kandidaturo potrdi s svojim nepreklicnim pisnim soglasjem, v katerem navede tudi svoje osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča).

  1. člen

Izbor kandidatov za občinske svetnike, vsa volilna opravila in druge aktivnosti v zvezi s tem, opravljajo volilni štabi lokalnih odborov SMS - ZELENI.

Volilni štab lokalnega odbora SMS - ZELENI sestavljajo najmanj trije člani SMS - ZELENI, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini, v kateri se določajo kandidati za občinske svetnike.

Predsednika in člane volilnega štaba lokalnega odbora SMS - ZELENI voli in razrešuje izvršni odbor lokalnega odbora SMS - ZELENI. V kolikor volilni štabi lokalnih odborov niso ustanovljeni 35 dni pred volitvami, jih lahko imenuje Izvršni odbor SMS - ZELENI.

  1. člen

Volilni štab lokalnega odbora na enak način določa kandidate (večinske volitve) in liste kandidatov (proporcionalne volitve), le da v primeru proporcionalnih volitev združi vse izbrane kandidate za volitve v posamezni volilni enoti v enotno listo, pri večinskih volitvah pa izbrani kandidati nastopajo poimensko.

  1. člen

Predsednik volilnega štaba lokalnega odbora ali od njega pooblaščeni član štaba evidentira vse kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti. Kandidat se šteje za evidentiranega, ko dostavi volilnemu štabu svojo nepreklicno pisno soglasje h kandidaturi in ko predsednik volilnega štaba ugotovi skladnost njegove kandidature z določbami tega pravilnika in zakona.

                                                                                                 7.   člen

Pri določanju kandidatov je potrebno praviloma zagotoviti enako zastopanost obeh spolov.

Na kandidatni listi pa mora biti na nivoju občine z najmanj 40 % mest zastopan vsak spol ter v zgornji polovici kandidatne liste ne smeta biti zaporedoma dva kandidata istega spola.

8.   člen

Izvršni odbor SMS - ZELENI daje predhodno mnenje k predlaganim kandidatom oziroma listam kandidatov pred oddajo občinski volilni komisiji. V kolikor izvršni odbor o predlaganem kandidatu oziroma listi kandidatov ne da mnenja v dveh delovnih dneh od prejema predloga v pisarno stranke, se smatra, da se s predlogom strinja.

9.   člen

Izbor kandidatov se opravi na redni seji volilnega štaba lokalnega odbora, ki jo vsaj tri dni vnaprej skliče predsednik volilnega štaba lokalnega odbora. Izbor kandidatov se veljavno opravi, če je na seji prisotnih več kot polovica članov volilnega štaba lokalnega odbora.

10.   člen

Člani volilnega štaba lokalnega odbora določijo kandidate s tajnim glasovanjem.

Člani volilnega štaba lokalnega odbora glasujejo o listi kandidatov kot celoti. Na glasovnici se obkroži besedo ZA ali PROTI. Predlog kandidatne liste lahko poda vsak član volilnega štaba.

Glasovanje se lahko opravi tudi tako, da člani volilnega štaba lokalnega odbora na glasovnici obkrožijo eno ali več številk pred imenom kandidata, ki so razvrščeni po abecedi. Predlagane kandidate, ki dobijo potrebno število glasov, se uvrsti na kandidatno listo po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov, pri tem pa se upoštevajo določbe drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.

                                                                                              11.   člen

Po končanem glasovanju člani volilnega štaba lokalnega odbora skupaj pregledajo glasovnice in ugotovijo rezultate glasovanja. V primeru večjega števila članov volilnega štaba lokalnega odbora, lahko izmed sebe izberejo manjšo skupino v kateri pa mora biti tudi predsednik, ki pregleda rezultate glasovanja.

V primeru, da sta za zadnje od mest v posamezni volilni enoti dva ali več kandidatov prejela enako število glasov, se izbor izmed njih opravi z žrebom, ki ga vodi predsednik volilnega štaba lokalnega odbora.

12. člen

Predsednik volilnega štaba lokalnega odbora takoj po pregledu rezultatov glasovanja sestavi zapisnik ter razglasi rezultate glasovanja. Zapisnik o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov podpišeta predsednik in eden od članov volilnega štaba lokalnega odbora.

13. člen

Predstavnik volilnega štaba lokalnega odbora kandidaturo oziroma listo kandidatov skupaj s prilogami predloži občinski volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja do 19. ure.

14. člen

V kolikor v posameznih občinah niso ustanovljeni lokalni odbori SMS ZELENI, imenuje volilne štabe lokalnih odborov, ki delujejo na območju občine, območni lokalni odbor, ki teritorialno pokriva dotično občino.

15. člen

V kolikor je kateri od členov pravilnika v nasprotju z zakonom se neposredno uporablja zakon.

16. člen

Ta pravilnik začne veljati s sprejemom na Svetu SMS - ZELENI.

V Ljubljani, 19. avgusta 2014

Igor JURIŠIČ

predsednik Stranke mladih – zeleni Evrope

Galerija

Stranka mladih - zeleni Evrope
(SMS-ZELENI)
Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana
gsm: +386 (0)31 55 66 26
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prijava na e-novice

1+2 =
Ime:
Epošta:

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information